Kadeverbeteringen

Kadeverbeteringen
Jaarbeeld 2018

De Molenkade moet worden versterkt omdat deze niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. De Molenkade zelf wordt verbreed en verhoogd en de naastgelegen poldersloot gedempt. De nieuwe sloot, die circa zeventig meter polder inwaarts ligt, wordt aan één zijde ingericht met een natuurvriendelijke oever. In het zuidelijk deel van het projectgebied wordt tussen de nieuwe sloot en de kade ook een deel als natuur (een zogenaamde ecologische verbindingszone) ingericht in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. 

In Groot-Ammers werkt Waterschap Rivierenland aan de Molenkade: 
de waterkering Molenkade wordt verbreed en verhoogd. Tegelijk wordt
het watersysteem in de polder aangepast, het fietspad op de Molenkade veiliger gemaakt én worden de natuurwaarden verbeterd. 

Versterking van de Molenkade in Groot-Ammers 

december 2018

Het bestuur van het waterschap heeft in 2017 een visie voor 2050 op het water-systeem in de Alblasserwaard vastgesteld. Aanleiding hiervoor waren onlogische afwateringen, een verbeteringsopgave 
van 106 km boezemkades, wateroverlast
en de bodemdaling in dit gebied. In oktober is de verkenningsfase gestart waarbij de omgeving is gevraagd mee te denken.

Verkenningsfase gestart naar watersysteemmaatregelen in
de Alblasserwaard

De verkenningsfase duurt nog tot eind 2019. Na de verkenningsfase start de planuitwerking waarin het voorkeursalternatief van elke maatregel verder uitgewerkt wordt in een projectplan Waterwet. 

oktober 2018

De visie met bijbehorende maatregelen betekenen wél
een historische wijziging in de indeling van het huidige watersysteem. Na zes eeuwen zal het water niet alleen via Kinderdijk worden afgevoerd, maar ook via één of twee nieuwe gemalen in het oostelijke deel van de Alblasserwaard. Tijdens de verkenningsfase onderzoeken we de mogelijkheden, effecten en resultaten van de verschillende maatregelen.

Kadeversterking Giessen Noordeloos gaat
in uitvoering. Op 10 december vond de informatie- en startbijeenkomst plaats. 
Een goedbezochte avond waarop de aannemer een toelichting gaf op het werk 
dat binnenkort in uitvoering gaat. Ook was
er gelegenheid tot het stellen van vragen
over de werkzaamheden en planning. 
De onthulling van het bouwbord werd
gedaan door bewoners, de gemeente
Giessenlanden en Waterschap Rivierenland.

Kadeversterking Giessen Noordeloos van start

Het kadegebied, vijfhonderd meter kade langs de
westkant van de Giessen bij Noordeloos, is niet stabiel
en/of niet hoog genoeg meer. Daarnaast staan langs
deze kade bomen die erg groot zijn geworden of zelfs
scheef staan. Een aantal betonnen keerwanden
brokkelt af. Kadeversterkingen zijn nodig om een risico
op kadedoorbraak of -overstroming te voorkomen,
daarom wordt deze kade versterkt. 

december 2018

scroll naar beneden

Kade-
verbeteringen

Het bestuur van het waterschap heeft in 2017 een visie voor 2050 op het water-systeem in de Alblasserwaard vastgesteld. Aanleiding hiervoor waren onlogische afwateringen, 
een verbeteringsopgave van 106 km boezemkades, wateroverlast
en de bodemdaling in dit gebied. In oktober is de verkenningsfase gestart waarbij de omgeving is gevraagd mee te denken.

Verkenningsfase gestart naar watersysteem-maatregelen in de Alblasserwaard

oktober 2018

De visie met bijbehorende maat-regelen betekenen wél een historische wijziging in de indeling van het huidige watersysteem. Na zes eeuwen zal het water niet alleen via Kinderdijk worden afgevoerd, maar ook via één of twee nieuwe gemalen in het oostelijke deel van de Alblasserwaard. Tijdens de verkenningsfase onderzoeken we de mogelijkheden, effecten en resultaten van de verschillende maatregelen.

De verkenningsfase duurt nog tot eind 2019. Na de verkenningsfase start de planuitwerking waarin het voorkeurs-alternatief van elke maatregel verder uitgewerkt wordt in een projectplan Waterwet. 

december 2018

Versterking van de Molenkade in Groot-Ammers 

De Molenkade moet worden versterkt omdat deze niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. De Molenkade zelf wordt verbreed en verhoogd en de naastgelegen poldersloot gedempt. De nieuwe sloot, die circa zeventig meter polder inwaarts ligt, wordt aan één zijde ingericht met een natuurvriendelijke oever. In het zuidelijk deel van het projectgebied wordt tussen de nieuwe sloot en de kade ook een deel als natuur (een zogenaamde ecologische verbindingszone) ingericht in samen-werking met de provincie Zuid-Holland. 

In Groot-Ammers werkt Waterschap Rivierenland aan de Molenkade: de waterkering Molenkade wordt verbreed en verhoogd. Tegelijk wordt
het watersysteem in de polder aangepast, het fietspad op de Molenkade veiliger gemaakt én worden de natuurwaarden verbeterd. Dit alles is in 2019 gerealiseerd.

december 2018

Kadeversterking Giessen Noordeloos gaat in uitvoering. 
Op 10 december vond de informatie- en startbijeenkomst plaats. Een goedbezochte avond waarop de aannemer een toelichting gaf op het werk dat binnenkort in uitvoering gaat. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen over de werkzaamheden en planning. 
De onthulling van het bouwbord werd gedaan door bewoners, 
de gemeente Giessenlanden en Waterschap Rivierenland. 

Het kadegebied, 500 meter kade langs de westkant van de Giessen bij Noordeloos, is niet stabiel en/of niet hoog genoeg meer. Daarnaast staan langs deze kade bomen die erg groot zijn geworden of zelfs scheef staan. Een aantal betonnen keerwanden brokkelt af. Kadeversterkingen zijn nodig om een risico op kadedoorbraak of -overstroming te voorkomen, daarom wordt deze kade versterkt. 

Kadeversterking Giessen Noordeloos van start