Waterkwaliteit
Jaarbeeld 2018

W

a

t

e

r

k

w

a

l

i

t

e

i

t

Hoe houden we ons oppervlaktewater schoon

Frituurvet door de wc spoelen, de auto wassen op straat, onkruid bestrijden met chloor of oud brood voeren aan de eendjes. Goed idee? Nee, eigenlijk niet. De grond en het water raken vervuild en het is moeilijker om zo het water schoon te krijgen. Toch spoelen we vaak onbedoeld veel verkeerde stoffen door het afvoerputje. Daarom is het waterschap in het voorjaar van 2018 gestart met een campagne om meer aandacht te krijgen voor waterkwaliteit.

mei 2018

Doel is om inwoners van het rivierengebied bewuster te maken hoe ze zelf bij kunnen dragen aan schoon water. Want ‘Water: Samen houden we het schoon’.

Centralisatie Noord: efficiënter en duurzamer afvalwater verwerken

Om het afvalwater in het beheersgebied Noord van het waterschap meer efficiënt en duurzaam te kunnen verwerken wordt de rioolwaterzuivering (rwzi) Dodewaard vernieuwd en uitgebreid in verwerkingscapaciteit. Zo kunnen de vier kleinere rwzi’s in het gebied (Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg) sluiten. Om dit mogelijk te maken zijn er 

nieuwe persleidingtracés nodig en worden er nieuwe rioolgemalen gebouwd op de plaatsen waar nu nog de kleinere rwzi’s staan. De rwzi in Dodewaard gaat daarmee voldoen aan de strengere normen, voor het lozen van gezuiverd water op de Linge, die vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water zijn opgesteld. 

In 2018 is hard gewerkt aan de renovatie en uitbreiding van de rioolwaterzuivering in het Land van Heusden en Altena.

Alle mijlpalen op een rij:

Centralisatie afvalwatersysteem Land van Heusden en Altena 
én Energiefabriek West

Het afvalwater in het Land van Heusden en Altena wordt in de komende jaren centraal, efficiënter en duurzamer verwerkt op de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk. Hierdoor worden enkele kleinere en verouderde zuiveringen in deze regio opgeheven. Het afvalwater gaat dan via nieuwe persleidingen naar Sleeuwijk. Ook wordt in Sleeuwijk straks een slibvergistingsinstallatie gebouwd. Door de extra aanvoer van slib vanuit de regio wordt er biogas opgewekt en ontstaat er een Energiefabriek. 

De nieuwe installatiedelen zijn gereed.

De overkappingen zijn aangebracht op de
installatiedelen, waardoor geurhinder nauwelijks waarneembaar is.

De aanleg van de persleidingen zijn afgerond.

De renovatie van bestaande onderdelen is in volle gang.

De aanbesteding van het ontwerp én realisatie van de Energiefabriek is afgerond.

Er zijn vergunningen ingediend voor de Energiefabriek. Deze worden in het eerste kwartaal van 2019 ter visie gelegd.

Het plan voor het zonnepark in Sleeuwijk is ingediend. Deze wordt binnenkort ter visie gelegd.

Tenslotte is dit jaar gewerkt aan een plan voor een zonnepark in combinatie met waterberging op de rioolwaterzuivering in Wijk en Aalburg. Dit is één van de zuiveringen die wordt opgegeven na de centralisatie.

De Maas kan en moet schoner. Op dit moment komt nog een groot deel aan medicijnresten en andere microverontreinigingen via gezuiverd afvalwater
in het stroomgebied van de Maas terecht. 

Mooie resultaten en beloften voor toekomst Schone Maaswaterketen

Voor alle rioolwaterzuiveringen in het Maasstroomgebied is doorgerekend wat toepassing
van de techniek kan bijdragen aan verbetering van
de waterkwaliteit.

Vanwege de mooie resultaten en de unieke
samenwerking hebben alle bestuurders van de
Maaswaterketenpartners, waaronder Waterschap
Rivierenland, hun steun uitgesproken voor de toekomst.
Het rapport met alle resultaten vindt u hier. 

april 2018

In het project Schone Maaswaterketen werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren.

Op de rioolwaterzuivering in Papendrecht heeft onderzoek plaatsgevonden naar het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater. Via een dosering van poederkool in het bestaande zuiveringsproces zijn microverontreinigingen succesvol uit afvalwater verwijderd. In april zijn de resultaten gepresenteerd. 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn
dat de toegepaste techniek uitermate hoopgevend, betrouwbaar en breed inzetbaar is op rioolwater-zuiveringen, tegen relatief lage kosten.

Energiefabriek Tiel maakt de rioolwaterzuivering energieneutraal

De slibvergistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering (rwzi) in Tiel is in 2018 volgens de laatste moderne technieken geoptimaliseerd en zal in het voorjaar van 2019 volledig operationeel zijn. Door de nieuwe installatie wordt de slibverwerking in de regio gecentraliseerd op de rwzi Tiel.

De combinatie van meer te verwerken slib en vernieuwde technieken zorgen ervoor dat de opbrengst van biogas de rioolwaterzuivering energieneutraal maakt; de Energiefabriek Tiel. 

Rwzi Lienden

Rwzi Zetten

Rwzi
Tiel

Rwzi
Dodewaard

Rwzi Eck en Wiel

Rwzi Valburg

scroll naar beneden

Waterkwaliteit

Hoe houden we ons oppervlaktewater schoon

Frituurvet door de wc spoelen, de auto wassen op straat, onkruid bestrijden met chloor of oud brood voeren aan de eendjes. Goed idee? Nee, eigenlijk niet. De grond en het water raken vervuild en het is moeilijker om zo het water schoon te krijgen. Toch spoelen we vaak onbedoeld veel verkeerde stoffen door het afvoerputje. Daarom is het waterschap in het voorjaar van 2018 gestart met een campagne om meer aandacht te krijgen voor waterkwaliteit.

mei 2018

Doel is om inwoners van het rivieren-gebied bewuster te maken hoe ze zelf bij kunnen dragen aan schoon water. Want ‘Water: Samen houden we het schoon’.

Gebruik géén of alleen natuurlijke onkruidverdelgers. Dit komt anders via de tuin in het grondwater terecht of zelfs direct in het water van de sloot.

Was je auto in de wasstraat.
Dat scheelt zeep en olieresten
die in het riool terechtkomen.

Voer de eendjes een beetje
brood. Teveel brood maakt
het water troebel en is een
voedingsbodem voor algen
en ziekteverwekkers.

Ruim hondenpoep direct
op. Dit kan namelijk ook
terechtkomen in rivieren of
het grondwater.

Breng frituurvet, terpentine,
verf en andere chemicaliën
naar het milieupunt.

Gooi geen afval op straat, dit komt voor een deel ook in
het water terecht. De bodem
vervuilt en dieren die in het
water leven, eten het op.

Om het afvalwater in het beheersgebied Noord van het waterschap meer efficiënt en duurzaam te kunnen verwerken wordt de rioolwaterzuivering (rwzi) Dodewaard vernieuwd en uitgebreid in verwerkingscapaciteit. Zo kunnen de vier kleinere rwzi’s in het gebied (Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg) sluiten. Om dit mogelijk te maken zijn er nieuwe persleidingtracés nodig en worden er nieuwe rioolgemalen gebouwd op de plaatsen waar nu nog de kleinere rwzi’s staan. De rwzi in Dodewaard gaat daarmee voldoen aan de strengere normen, voor het lozen van gezuiverd water op de Linge, die vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water zijn opgesteld. 

Centralisatie Noord: efficiënter en duurzamer afvalwater verwerken

Energiefabriek Tiel maakt de rioolwaterzuivering energieneutraal

De slibvergistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering (rwzi) in Tiel is in 2018 volgens de laatste moderne technieken geoptimaliseerd en zal in het voorjaar van 2019 volledig operationeel zijn. Door de nieuwe installatie wordt de slibverwerking in de regio gecentraliseerd op de rwzi Tiel.

De combinatie van meer te verwerken slib en vernieuwde technieken zorgen ervoor dat de opbrengst van biogas de rioolwaterzuivering energieneutraal maakt; de Energiefabriek Tiel. 

Centralisatie afvalwatersysteem Land van Heusden en Altena 
én Energiefabriek West

Het afvalwater in het Land van Heusden en Altena wordt in de komende jaren centraal, efficiënter en duurzamer verwerkt op de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk. Hierdoor worden enkele kleinere en verouderde zuiveringen in deze regio opgeheven. Het afvalwater gaat dan via nieuwe persleidingen naar Sleeuwijk. Ook wordt in Sleeuwijk straks een slibvergistingsinstallatie gebouwd. Door de extra aanvoer van slib vanuit de regio wordt er biogas opgewekt en ontstaat er een Energiefabriek. 

In 2018 is hard gewerkt aan de renovatie en uitbreiding van de rioolwaterzuivering in het Land van Heusden en Altena.

Alle mijlpalen op een rij:

De nieuwe installatiedelen zijn gereed.

De overkappingen zijn aangebracht op de
installatiedelen, waardoor geurhinder nauwelijks waarneembaar is.

De aanleg van de persleidingen zijn afgerond.

De renovatie van bestaande onderdelen is in volle gang.

De aanbesteding van het ontwerp én realisatie van de Energiefabriek is afgerond.

Er zijn vergunningen ingediend voor de Energiefabriek. Deze worden in het eerste kwartaal van 2019 ter visie gelegd.

Het plan voor het zonnepark in Sleeuwijk is ingediend. Deze wordt binnenkort ter visie gelegd.

Tenslotte is dit jaar gewerkt aan een plan voor een zonnepark in combinatie met waterberging op de rioolwaterzuivering in Wijk en Aalburg. Dit is één van de zuiveringen die wordt opgegeven na de centralisatie.

Mooie resultaten en beloften voor toekomst Schone Maaswaterketen

Voor alle rioolwaterzuiveringen in het Maasstroomgebied is doorgerekend
wat toepassing van de techniek kan bijdragen aan verbetering van
de waterkwaliteit.

Vanwege de mooie resultaten en de unieke samenwerking hebben alle bestuurders van de Maaswaterketen-
partners, waaronder Waterschap
Rivierenland, hun steun uitgesproken voor de toekomst. Het rapport met alle resultaten vindt u hier. 

De Maas kan en moet schoner. Op dit moment komt nog een groot deel aan medicijnresten en andere microverontreinigingen via gezuiverd afvalwater
in het stroomgebied van de Maas terecht. 

In het project Schone Maaswaterketen werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren.

Op de rioolwaterzuivering in Papendrecht heeft onderzoek plaatsgevonden naar het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater. Via een dosering van poederkool in het bestaande zuiveringsproces zijn microverontreinigingen succesvol uit afvalwater verwijderd. In april zijn de resultaten gepresenteerd. 

De belangrijkste conclusies 
uit het onderzoek zijn dat de toegepaste techniek uitermate hoopgevend, betrouwbaar en breed inzetbaar is op rioolwater-zuiveringen, tegen relatief 
lage kosten.